Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra
ngoài frontend thì mình viết luôn bài này để những bạn khác
tham khảo luôn.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn lấy dữ liệu ra hai trang đó là
trang danh sách bài viết và trang chi tiết, mời các bạn theo
dõi.

1. Lấy dữ liệu Metadata ngoài frontend

Ở bài Metadata API mình có giới thiệu
một số hàm dùng để lấy nội dung của Metadata đó là các hàm:

 • get_metadata()
 • get_post_meta()
 • get_comment_meta()
 • get_term_meta()
 • get_user_meta()

Trong các hàm đó bạn sẽ truyền ID và Key của metadata muốn lấy
và nó sẽ return về giá trị cần lấy.

Ví dụ: Lấy meta data
post_link_download của bài post có id = 12

$link_download = get_metadata('post', 12, 'post_link_download ', true);
// Hoặc
$link_download = get_post_meta(12, 'post_link_download ', true);

Trường hợp bạn muốn lấy danh sách tất cả các Meta data của bài
viết có ID = 12 thì bạn chỉ truyền một tham số $post_id là
được.

$link_download = get_metadata('post', 12);
// Hoặc
$link_download = get_post_meta(12);

Lưu ý là trường hợp này nó sẽ return về một mảng chứa các thông
tin của Metadata.

Đơn giản, dễ chơi phải ko các bạn 🙂

2. Hiển thị Metadata ở trang danh sách bài viết

Ở trang danh sách bài viết thì ta sử dụng vòng lặp (Loop)
dạng như sau:

if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // Show nội dung bài viết
    
  }
}

Lúc này muốn lấy Metadata của mỗi bài viết thì ta chỉ cần đặt
nó trong vòng lặp là được. Ví dụ lấy thông tin
post_link_downloadpost_link_demo
ở mỗi vòng lặp thì ta làm như sau:

Cách 1: lấy từng key Metadata

// CÁCH 1: LẤY TỪNG KEY
if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // lấy metadata
    $link_download = get_post_meta(get_the_ID(), 'post_link_download');
    $link_demo = get_post_meta(get_the_ID(), 'post_link_demo');
    
    // Show nội dung bài viết
    echo $link_download;
    echo $link_demo;
    // ...
  }
}

Cách 2: Lấy hết key Metadata

// CÁCH 2: LẤY HẾT KEY
if (have_posts())
{
  while (have_posts())
  {
    the_post();
    
    // lấy metadata
    $metadata = get_post_meta(get_the_ID());
    
    $link_download = isset($metadata['post_link_download']) ? $metadata['post_link_download'] : '';
    $link_demo = isset($metadata['post_link_demo']) ? $metadata['post_link_demo'] : '';
    
    // Show nội dung bài viết
    echo $link_download;
    echo $link_demo;
    // ...
  }
}

3.  Hiển thị Metadata ở trang chi tiết

Cách sử dụng ở trang này cũng chẳng khác gì mấy so với trang
danh sách bài viết, cái khác là bạn áp dụng code và truyền tham
số ở file single.php thôi 🙂

4. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Meta Box và
Metadata ở frontend, đây cũng là một câu hỏi mà nhiều bạn đã
hỏi mình nên mình viết luôn cho tiện trả lời, thay vì trả lời
nhiều lần thì gửi 1 link là được 🙂

Bài này mình xin dùng ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu
về Custom Post Type.

Nguồn: freetuts.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *