Tới bài thứ chín này thì khái niệm Custom Meta
Boxes
không còn xa lạ gì nữa phải không các bạn. Nếu
đây là bài đầu tiên của bạn trong series này và bạn chưa thực
sự hiển về Meta Boxes thì tôi khuyên bạn nên quay lại đọc từ
bài thứ nhất vì điều này sẽ giúp bạn có một hệ thống rõ ràng
hơn.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo một
Meta Box chỉ trong bốn bước. Và để tiện cho việc viết bài
thì mình sẽ sử dụng Meta BoxesMetadata để bổ sung link
download và link demo cho mỗi bài viết nhé.

 • Link download có tên key là:
  post_link_download
 • Link demo có tên key là: post_link_demo

# Bước 1: Tạo một Meta Box

Chúng ta sẽ sử dụng hàm add_meta_box()
action add_meta_boxes để thêm một Meta
Box vào trong trang edit bài viết. Về chi tiết cách sử dụng hàm
này thì mình đã giải thích rất rõ trong bài Custom
Meta Boxes – Metadata trong WordPress
.

Trước tiên bạn tạo cho tôi một file tên
là metabox-three-steps.php nằm trong thư mục
includes của plugin, sau đó vào file wp-learn.php
xóa nội dung cũ và thay vào đó là đoạn code require
file metabox-three-steps.php.

File wp-learn.php.

<?php
/**
Plugin Name: Learn WordPress
Plugin URI: https://freetuts.net
Description: Plugin dùng để học WordPress
Author: Nguyễn Văn Cường
Version: 1.0
Author URI: https://freetuts.net
*/

require 'inclues/metabox-three-steps.php';

Ok bây giờ ta sẽ viết code tạo Meta Box. Bạn
mở file metabox-three-steps.php lên và nhập
vào nội dung sau:

<?php

// Action tạo metabox
function create_metabox()
{
  add_meta_box('link-media', 'Link Media', 'show_metabox', 'post', 'advanced', 'high');
}

// hàm show metabox
function show_metabox()
{
  echo 'Meta Box tại đây';
}

// Bổ sung hàm create_metabõ vào action add_meta_boxes
add_action('add_meta_boxes', 'create_metabox');

Bây giờ bạn vào admin và sửa một bài viết bất kì thì sẽ thấy
một khung có giao diện như sau:

# Bước 2: Hiển thị thông tin trong Meta Box

Bước này khá đơn giản là ta chỉ việc sử dụng hàm
get_post_meta() để lấy dữ liệu từ bảng
postmeta và show lên cho người dùng nhìn thấy.

Bạn sửa lại hàm show_metabox() trong file
metabox-three-steps.php như sau:

function show_metabox($post, $metabox)
{
  // Lấy thông tin theo bài viết hiện tại
  $link_download = get_post_meta($post->ID, 'post_link_download', true);
  $link_demo = get_post_meta($post->ID, 'post_link_demo', true);
  
  // Tạo file Security Hidden
  wp_nonce_field(basename(__FILE__), 'post_media_metabox');
  
  ?>
  <p>
    <input type="text" value="<?php echo $link_download; ?>" name="post_link_download" /> Link Download
  </p>
  <p>
    <input type="text" value="<?php echo $link_demo; ?>" name="post_link_demo" /> Link Demo
  </p>
  <?php
}

Lúc này giao diện sẽ như sau:

# Bước 3: Thực hiện thao tác lưu Meta Box

Bây giờ ta sẽ bắt sự kiện  khi người dùng lưu bài viết thì
ta sẽ lưu lại thông tin của Meta Box. 

Bạn thêm vào file metabox-three-steps.php một
đoạn code như sau:

// Hàm lưu thông tin metabox
function save_metabox($post_id, $post)
{
  // Kiểm tra input hidden bảo mật
  if (!wp_verify_nonce($_POST["post_media_metabox"], basename(__FILE__))) {
    return $post_id;
  }
    
  // Kiểm tra xem dữ liệu có không
  if (!isset($_POST["post_link_download"]) || !isset($_POST["post_link_demo"])) {
    return $post_id;
  }
  
  // Nếu auto save thì không làm gì cả
  if (defined("DOING_AUTOSAVE") && DOING_AUTOSAVE) {
    return $post_id;
  }
  
  // Vì metabox này dành cho Post nên phải kiểm tra có đúng vậy không?
  if ('post' != $post->post_type) {
    return $post_id;
  }
  
  // Tới đây là mọi thứ OK rồi, ta bắt đầu lưu thôi 🙂
  $link_download = (isset($_POST["post_link_download"])) ? $_POST["post_link_download"] : '';
  $link_demo = (isset($_POST["post_link_demo"])) ? $_POST["post_link_demo"] : '';
  
  // Cập nhật dữ liệu. Hàm này sẽ tạo mới nếu chưa có trong CSDL
  update_post_meta($post_id, "post_link_download", $link_download);
  update_post_meta($post_id, "post_link_demo", $link_demo);
}

// THêm hàm save_metabox vào action lưu bài viết
add_action('save_post', 'save_metabox', 10, 2);

Bạn chạy lên sau đó nhập dữ liệu và click Lưu thì giao diện
dạng như sau:

# Bước 4: Xóa Meta Box khi xóa bài viết

Để tối ưu tài nguyên thì khi xóa một bài viết chúng ta nên xóa
luôn các meta này bởi vì nó là dữ liệu dư thừa. Để bắt sự kiện
xóa bài viết thì ta sử dụng action delete_post.
Bạn mở file metabox-three-steps.php lên và nhập
vào nội dung sau:

// Hàm xóa metadata
function delete_metabox($post_id)
{
  delete_post_meta($post_id, 'post_link_download');
  delete_post_meta($post_id, 'post_link_demo');
}


// THêm hàm delete_metabox vào action xóa bài viết
add_action('delete_post', 'delete_metabox', 10);

Vậy là xong, bạn hãy thêm một bài viết và nhập dữ liệu vào đó,
sau đó xóa bài viết rồi tự mình vào PHP MyAdmin xem kết quả nhé
🙂

Và đây là toàn bộ code của chúng ta.

/* GIAO DIỆN META */
/* *************************************** */

// Action tạo metabox
function create_metabox()
{
  add_meta_box('link-media', 'Link Media', 'show_metabox', 'post', 'advanced', 'high');
}

// hàm show metabox
function show_metabox($post, $metabox)
{
  // Lấy thông tin theo bài viết hiện tại
  $link_download = get_post_meta($post->ID, 'post_link_download', true);
  $link_demo = get_post_meta($post->ID, 'post_link_demo', true);
  
  // Tạo file Security Hidden
  wp_nonce_field(basename(__FILE__), 'post_media_metabox');
  
  ?>
  <p>
    <input type="text" value="<?php echo $link_download; ?>" name="post_link_download" /> Link Download
  </p>
  <p>
    <input type="text" value="<?php echo $link_demo; ?>" name="post_link_demo" /> Link Demo
  </p>
  <?php
}

// Bổ sung hàm create_metabõ vào action add_meta_boxes
add_action('add_meta_boxes', 'create_metabox');

/* LƯU META */
/* *************************************** */

// Hàm lưu thông tin metabox
function save_metabox($post_id, $post)
{
  // Kiểm tra input hidden bảo mật
  if (!wp_verify_nonce($_POST["post_media_metabox"], basename(__FILE__))) {
    return $post_id;
  }
    
  // Kiểm tra xem dữ liệu có không
  if (!isset($_POST["post_link_download"]) || !isset($_POST["post_link_demo"])) {
    return $post_id;
  }
  
  // Nếu auto save thì không làm gì cả
  if (defined("DOING_AUTOSAVE") && DOING_AUTOSAVE) {
    return $post_id;
  }
  
  // Vì metabox này dành cho Post nên phải kiểm tra có đúng vậy không?
  if ('post' != $post->post_type) {
    return $post_id;
  }
  
  // Tới đây là mọi thứ OK rồi, ta bắt đầu lưu thôi 🙂
  $link_download = (isset($_POST["post_link_download"])) ? $_POST["post_link_download"] : '';
  $link_demo = (isset($_POST["post_link_demo"])) ? $_POST["post_link_demo"] : '';
  
  // Cập nhật dữ liệu. Hàm này sẽ tạo mới nếu chưa có trong CSDL
  update_post_meta($post_id, "post_link_download", $link_download);
  update_post_meta($post_id, "post_link_demo", $link_demo);
}

// THêm hàm save_metabox vào action lưu bài viết
add_action('save_post', 'save_metabox', 10, 2);


/* XÓA META */
/* *************************************** */
// Hàm xóa metadata
function delete_metabox($post_id)
{
  delete_post_meta($post_id, 'post_link_download');
  delete_post_meta($post_id, 'post_link_demo');
}


// THêm hàm delete_metabox vào action xóa bài viết
add_action('delete_post', 'delete_metabox', 10);

# Lời kết

Trên là bốn bước cơ bản để tạo một Meta boxes, với bốn bước đơn
giản như vậy bạn đã có thể bổ sung dữ liệu vào các bài viết. Vì
chúng ta đang học nên tại bước 4 bạn hãy tự mình vào trong
bảng postmeta xem kết quả có xóa không nhé.

Nguồn: freetuts.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *