Ở bài tạo trang quản lý Options
mình đã hướng dẫn các bạn thêm một sub menu vào menu
Appearance, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều vấn đề xung quanh menu
của Admin, nên mình viết bài này để hướng dẫn các bạn hiểu rõ
hơn về hệ thống Admin Menu trong WordPress.

1. Hệ thống Admin Menu trong WordPress

Có lẽ mình không cần phải giải thích ý nghĩa của từng mục menu
trong WordPress nữa vì đó là kiến thức căn bản, bạn phải quản
lý nội dung trong WordPress tốt thì mới có thể theo dõi
series này được.

Khi bạn đăng nhập vào Admin thì sẽ có một hệ thống menu như
sau:

Mỗi menu cha như vậy bạn hoàn toàn có thể thêm menu con vào
bằng cách sử dụng hàm add_submenu_page. Ngoài ra
bạn cũng có thể tự tạo một menu cha bằng cách sử dụng hàm
add_menu_page

Vấn đề nên thêm menu vào vị trí nào thì tùy thuộc vào mỗi lập
trình viên, họ có thể muốn thêm menu vào phần Post nếu menu đó
liên quan đến bài viết, thêm menu vào media nếu liên quan đến
việc upload xử lý file. Nhưng thông thường mỗi theme sẽ có một
menu riêng biệt để giúp quản trị viên có thể quản lý dễ dàng
hơn.

Hook hiển thị menu: Hooks hiển thị menu có
tên là admin_menu và đây là một Action Hook.

Bâu giờ mình sẽ trình bày cách thêm từng loại menu nhé.

2. Thêm một Admin Menu vào WordPress

Để xem danh sách các function API hỗ trợ việc tạo Admin Menu
trong WordPress thì bạn có thể click vào đây để tham khảo.

Để thêm một Menu mới vào hệ thống Menu trong Admin thì bạn sử
dụng hàm add_menu_page, hàm này có cấu trúc như
sau:

add_menu_page ($page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function = '', $icon_url = '', $position = null );

Trong đó:

 • $page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ
  title
 • $menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách
  menu
 • $capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể
  thao tác với Menu, xem danh sách tại đây.
 • $menu_slug: Slug URL của trang
 • $function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào
  menu, thông thường chúng ta tạo mã HTML trong hàm này.
 • $icon_url: Đường dẫn tới Icon của menu
 • $position: Vị trí hiển thị menu tính từ trên
  xuống.

Ví dụ: Thêm một menu tên là Plugin Options vào
danh sách Admin Menu của WordPress.

Trước tiên bạn tạo cho tôi một file tên là
admin-menu.php nằm trong thư mục includes của
wp-learn plugin (xem hinh).

Đừng quên require file này trong file chính của plugin
wp-learn.php nhé.

Bạn bổ sung đoạn code sau vào file admin-menu.php.

function add_admin_menu()
{
  add_menu_page (
      'Plugin Options', 
      'Plugin Options', 
      'manage_options', 
      'plugin-options', 
      'show_plugin_options', 
      '', 
      '2' 
  );
}

function show_plugin_options()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options</h1>';
}

add_action('admin_menu', 'add_admin_menu');

Bây giờ bạn login vào Admin và xem trên dàn menu sẽ thấy xuất
hiện thêm một menu mới.

Bạn click vào menu Plugin Options sẽ thấy nó chuyển sang một
trang mới với nội dung là “Đây là trang Plugin Options”. Tại
đây bạn có thể thay đổi giao diện để code chức năng theo yêu
cầu.

3. Thêm Admin Sub Menu trong WordPress

Để thêm submenu thì bạn sử dụng
hàm add_submenu_page, hàm này có cấu trúc như
sau:

add_submenu_page ($parent_slug, $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function = '' );

Trong đó:

 • $parent_slug: URL của menu cha.
 • $page_title: Tiêu đề của trang nằm trên thẻ
  title
 • $menu_title: Tên của menu hiển thị ở danh sách
  menu
 • $capability: Tên quyền chứa những nhóm có thể
  thao tác với Menu, xem danh sách tại đây.
 • $menu_slug: Slug URL của trang
 • $function: Hàm sẽ được gọi khi bạn click vào
  menu, thông thường chúng ta tạo mã HTML trong hàm này.

Ví dụ: Thêm 2 menu con gồm General
Settings
, Advance Settings vào menu
Plugin Options mà ta đã tạo ở trên.

Bạn mở file admin-menu.php lên và bổ sung đoạn
code sau:

function add_admin_submenu()
{
  add_submenu_page ('plugin-options', 'General Settings', 'General Settings', 'manage_options', 'plugin-options-general-settings', 'show_general_setting_page' );
  add_submenu_page ('plugin-options', 'Advanced Settings', 'Advanced Settings', 'manage_options', 'plugin-options-advanced-settings', 'show_advanced_setting_page' );
}

function show_general_setting_page()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options - General Settings</h1>';
}

function show_advanced_setting_page()
{
  echo '<h1>Đây là trang Plugin Options - Advanced Settings</h1>';
}


add_action('admin_menu', 'add_admin_submenu');

Về cách hoạt động thì tương tự như phần 2. Tuy nhiên mình vẫn
nhấn mạnh là bạn phải tạo hàm callback như trên nhé, nêu
không khi click vào menu nó sẽ bị lỗi không tìm thấy hàm
callback.

Bây giờ bạn chạy lên sẽ thấy xuất hiện 2 menu con như hình sau:

3. Xóa Admin Menu ra khỏi hệ thống WordPress

Để xóa một menu hoặc submenu ra khỏi hệ thống admin cảu
WordPress thì bạn sử dụng hai hàm sau:

 • remove_menu_page() – dùng để xóa menu cha
 • remove_submenu_page() – dùng để xóa menu
  con 

remove_menu_page()

Hàm này có một tham số truyền vào đó là slug của page. Ví dụ
muốn xóa menu Appearance thì bạn sẽ truyền slug là
themes.php vào là được.

function remove_menu()
{
  remove_menu_page('themes.php');
}

add_action('admin_menu', 'remove_menu');

remove_submenu_page()

Hàm này có hai tham số truyền vào đó là slug của menu cha và
slug của menu con cần xóa. Giả sử mình ẩn đi menu Add
New
trong menu Users.

function remove_submenu()
{
  remove_submenu_page('users.php', 'user-new.php');
}

add_action('admin_menu', 'remove_submenu');

4. Một số hàm xử lý Admin Menu khác

Trong hệ thống menu của admin bạn thấy WordPress đã chia ra rất
rõ từng nhóm cụ thể, vì vậy nó cũng cung cấp cho chúng ta một
số hàm dùng để thêm sub menu vào mỗi nhóm đó.

Vì kiến thức quá nhiều nên mình sẽ không trình bày cách sử dụng
các hàm này, bạn hãy click vào để xem các ví dụ mà WordPress
Codex đã đưa ra để hiểu rõ hơn nhé.

5. Lời kết

Với danh sách các hàm này bạn có thể tạo một menu bất kì rồi
đấy, tuy trong bài mình không trình bày đầy đủ nhưng với những
đường link mình dẫn đến trang codex thì bạn hoàn toàn có thể tự
học được.

Bài này mình xin dừng tại đây, bài tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ
tìm hiểu về Custom Meta Box.

Nguồn: freetuts.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *