Trong database của WordPress bạn sẽ thấy một table ten là
[prefix]_options, table này sẽ chứa các
thông tin cấu hình của hệ thống. Ngoài các thông tin cấu hình
của hệ thống ra thì bạn có thể thêm các thông tin cho riêng
bạn, điều này rất hay thường làm khi xây dựng
plugin. Ví dụ khi bạn xây dựng một theme thì bạn sẽ
phải viết chức năng quản lý cấu hình cho theme đó, lúc này bạn
sẽ phải sử dụng table options này để lưu trữ.

1. WordPress Options API là gì?

Options API là danh sách các hàm có sẵn giúp lập trình viên có
thể thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, và lấy các dữ liệu
trong bảng Options của WordPress.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu các field trong bảng này đã nhé.

Như vậy bảng này gồm có 4 field và mỗi field sẽ có ý nghĩa như
sau:

 • option_id: Khóa chính của bảng này
 • option_name: Tên key của option
 • option_value: Giá trị của option
 • autoload: Có 2 giá trị là yes hoặc no, nếu
  yes thì record này sẽ tự động load khi trang web được chạy.

Ví dụ bạn muốn lưu cấu số bài viết hiển thị lúc phân trang thì
bạn có thể lưu với giá trị như sau:

 • option_id: Tăng tự động, chúng ta ko truyền
  vào
 • option_name: total_record_paging
 • option_value: 10
 • autoload: yes

2. Danh sách các Options API

Thời điểm hiện tại chúng ta có tổng cộng 8 hàm và bạn có thể
xem tại
đây
. Hoặc các bạn click vào từng link dưới đây để xem hướng
dẫn online trên trang chủ của WordPress.

Trong bài này chúng ta chỉ tìm hiểu hàm
add_option, delete_option,
get_optionupdate_option
thôi nhé, các hàm còn lại xử lý trong vấn đề làm multisite nên
mình sẽ không đề cập tới. Tuy nhiên nếu tò mò thì các bạn có
thể click vào link để xem 🙂

3. Ví dụ sử dụng Options API

Bây giờ mình sẽ viết một số ví dụ cách sử dụng bốn hàm
add_option, get_option,
delete_optionupdate_option.

Bạn tạo một file tên options-api.php nằm trong thư
mục includes của plugin mà ở bài 1 chúng ta đã xây dựng, và nhớ
đừng quên sử dụng lênh require để thêm file này vào file
wp-learn.php nhé.

Rồi, giả sử bây giờ mình cần viết chức năng gửi mail bằng
tài khoản gmail nên mình cần lưu hai thông tin tên tài khoản và
mật khẩu để sử dụng lúc gửi. Bây giờ ta thực hiện các thao tác
nhé.

add_option

Hàm này có cú pháp như sau:

add_option( $option, $value, $deprecated, $autoload );

Trong đó:

 • $option: là tên key
 • $value: là giá trị của key
 • $deprecated: giá trị này bỏ nên bạn không
  cần sử dụng, cứ để trống lúc sử dụng, giá trị mặc định là
  rỗng.
 • $autoload: nếu = yes thì hệ thống sẽ tự động
  load record này lúc website chạy, giá trị mặc định là no nên
  nếu bạn muốn hệ thống load tự động thì mới sử dụng tham số
  này.

Bạn viết một đoạn code trong file options-api.php
như sau:

// Hàm add_option
add_option('mailer_gmail_username', 'thehalfheart@gmail.com');
add_option('mailer_gmail_password', '@password');

Sau đó bạn reload trang web và vào xem danh sách data của bảng
options sẽ có thêm 2 record.

get_option

Nếu muốn lấy một record nào đó trong bảng options thì ta sử
dụng hàm get_option, hàm này sẽ có cấu trúc như
sau:

get_option( $option, $default );

Trong đó:

 • $option: là tên key muốn lấy
 • $default: là giá trị mặc định trường hợp
  không có key đó trong database.

Bây giờ ta sẽ lấy giá trị key
mailer_gmail_username xem có được không nhé.
Bạn ẩn đi đoạn code cũ và bổ sung một đoạn code như sau
vào file option-api.php.

// Hàm add_option
//add_option('mailer_gmail_username', 'thehalfheart@gmail.com');
//add_option('mailer_gmail_password', '@password');

// Hàm get_option
echo get_option('mailer_gmail_username');


// Die để dễ nhìn kết quả
die;

Lệnh die mình sử dụng để dễ nhìn kết quả trả về.
Bạn chạy thử và sẽ thấy giao diện như sau:

delete_option

Hàm này dùng để xóa đi một key nào đó trong bảng options. hàm
này chỉ có một tham số truyền vào là tên key muốn delete.

Bây giờ ta xóa key mailer_gmail_username
trước khi in và sau khi in xem kết quả thế nào nhé.

// Hàm add_option
//add_option('mailer_gmail_username', 'thehalfheart@gmail.com');
//add_option('mailer_gmail_password', '@password');

// Hàm get_option
echo get_option('mailer_gmail_username');

// Hàm delete_option
delete_option('mailer_gmail_username');

// Dùng lệnh var_dump thay vì echo vì lúc này là false
var_dump(get_option('mailer_gmail_username'));


// Die để dễ nhìn kết quả
die;

Kết quả phần var_dump sẽ trả về false.

update_option

Hàm này dùng để cập nhật giá trị của một key nào đó trong bảng
options, nó có cấu trúc như sau:

update_option( $option, $new_value, $autoload );

Trong đó:

 • $option: là tên key muốn cập nhật
 • $new_value: là giá trị mới
 • $autoload: là giá trị autoload

Dữ liệu lúc này trong database chỉ còn
key mailer_gmail_password nên bây giờ chúng
ta sẽ cập nhật giá trị của key này xem có được không nhé.

Bạn ẩn đi các đoạn code cũ và code lại như sau:

// Hàm add_option
//add_option('mailer_gmail_username', 'thehalfheart@gmail.com');
//add_option('mailer_gmail_password', '@password');

// Hàm get_option
//echo get_option('mailer_gmail_username');

// Hàm delete_option
//delete_option('mailer_gmail_username');

// Dùng lệnh var_dump thay vì echo vì lúc này là false
//var_dump(get_option('mailer_gmail_username'));

// Hàm update_option
echo get_option('mailer_gmail_password');

update_option('mailer_gmail_password', 'password@@1234');
echo '<br/>';

echo get_option('mailer_gmail_password');

// Die để dễ nhìn kết quả
die;

Chạy lên bạn sẽ thấy giao diện như sau:

Quá hấp dẫn và dễ gây nghiện phải không các bạn 🙂

4. Lời kết

Trong bài này mình đã giới thiệu xong 4 hàm thường hay dùng
trong WordPress trong việc xử lý giao tiếp với bảng options,
vẫn còn 4 hàm nữa nhưng mình để dành 4 hàm đó cho các bạn tự
nghiên cứu nhé.

Chúng ta đang học các kiến thức về WordPress nâng cao nhằm sau
này có thể tự viết các plugin nên mình hiện tại mình đang trình
bày theo hình thức lý thuyết, vì vậy nhiều bạn đọc có thể sẽ
thấy nhàm chán 🙂 Nhưng hãy ráng đọc nhé vì nếu không bạn sẽ
không biết là trong WordPress có những chức năng như vậy.

Nguồn: freetuts.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *